Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, ŞEKERCİ AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK’tan hizmet alan müvekkillere ve müvekkil adaylarına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu: Kişisel verileriniz yönünden veri sorumlusu, ŞEKERCİ AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK bünyesinde vekil tayin ettiğiniz avukatınızdır.

 1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş̧ olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Kanun, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 2. Bilgilendirmenin Kapsamı: İşbu bilgilendirme ŞEKERCİ AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK’tan hizmet alan müvekkilleri, müvekkil adaylarını, internet sitesi ziyaretçilerimizi ve kişisel verilerini ŞEKERCİ AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK ile paylaşan diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.

 3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebepleri: Tarafı olduğunuz bir hukuki uyuşmazlıkla ya da talep ettiğiniz bir hukuki bilgiyle ilgili ŞEKERCİ AVUKATLIK VE DANIŞMANLIK ile sözlü ya da yazılı olarak iletişime geçmenizle birlikte ilk etapta iletişim bilgileriniz olmak üzere kişisel verilerinizin işlenme süreci başlamış

Devamında danışmanlığın ve avukatlık hizmetinin kapsamına bağlı olarak;

 • Sizinle iletişim kurabilmemiz,
 • İçinde bulunduğunuz ve/veya bulunacağınız süreçlere dair ilgili hazırlıkları yapabilmemiz,
 • Vekiliniz ve/veya hukuk danışmanınız olarak dahil olduğumuz süreçleri yürütebilmemiz,
 • Talep ettiğiniz hizmetin daha sağlıklı gerçekleştirilebilmesi,
 • Kurduğumuz sözleşmesel ilişkinin ifasını sağlayabilmemiz

Amaçlarıyla   ve   adınıza   yürüteceğimiz   işlemlerin   gerektirdiği   ölçüyle   sınırlı   kalarak işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler ise başta Avukatlık Kanunu olmak üzere mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarımızın yerine getirilebilmesi, kurduğumuz sözleşmelerin ifasının gerçekleşebilmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasını sağlamak üzere hareket etmemizdir.

4.       Kişisel Verilerinizin Aktarabileceği Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme:

 1. Hizmet öncesinde; kişisel verileriniz hiçbir surette üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.
 2. Hizmet alınması halinde;  kişisel verileriniz gerektiği ölçüde;
  • Avukatlık hizmetimizin sunulması kapsamında, yalnızca kanunen sunulması zorunlu olan ve iddia ya da savunmanızın ispatı için gerekli verilerinizden ibaret olmak kaydıyla, arabuluculuk bürosu, mahkeme, kamu kurum ve kuruluşları, uyuşmazlığa konu karşı tarafın ilgili kişileri, hizmetin ifasını tamamlamak için ilgili üçüncü kişiler, cumhuriyet savcılıkları veya kolluk kuvvetleri, Avukatlık Kanunu kapsamında tarafımızca yetkilendirilen ilgili avukatlara,
  • Vergi yükümlülüğümüzün ifası kapsamında, yalnızca makbuzda yer alan verilerinizden ibaret olmak kaydıyla e-makbuz aracı kurumuna, mali müşavirimize ve ilgili vergi dairesine aktarılmaktadır.
 1. Kişisel Verileriniz Nasıl Toplanmaktadır?: Kişisel verileriniz, tarafınızca tarafımıza açıklanması veya arabuluculuk bürosu, mahkeme ya da diğer yargı veya kolluk mercileri, avukatlık hizmetini gerçekleştirirken başvuru yaptığımız ya da yargılama gereği bizi bilgilendirmesi gereken üçüncü kişiler tarafından tarafımıza iletilmesi veya UYAP sistemine yüklenilmesi suretiyle elde edilmektedir.

 2. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un Maddesinde Sayılan Hakları: 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun, “ilgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahipleri;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca İstanbul ofisimize ait Osmanağa Mah. General Asım Gündüz Cd. Süleymanpaşa Sk. No: 30/22 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak veya info@sekerci.av.tr adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Taleplerinize sağlıklı yanıt verilebilmesi açısından söz konusu tebliğdeki başvuru usulüne göre bulunması zorunlu unsurları taşıması (Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu) gereklidir ve talep içeriğinin açık, anlaşılır ve mümkünse tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.